แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5วัน 4คืน

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5วัน 4คืน
โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)
ราคา : เริ่มต้นที่ 27,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - เมษายน 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     

 


วันแรก            กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง


09.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินเมียนมา เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB)
11.00 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
11.55 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon International Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับท่านและคณะ (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
13.00 น.        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Ten Mile Restaurant
                    นำท่านเข้าชมและกราบนมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้แต่เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้มีการบูรณะใหม่จากความเสียหายใน                          สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พบพระพุทธรูปทองคำ เงิน และสำริด อีกราว 700 องค์ และจารึกดินเผา อีกจำนวนหนึ่ง จึงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายกับเขาวงกต สีทองอร่ามอีกทั้งนำ พระเกศาธาตุ มาบรรจุในมณฑปแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย                                  ให้ท่านได้สักการะ “เทพทันใจ” หรือ นัตโบโบยี อยู่ด้านข้างของเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพม่า จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดูแลเจดีย์ เป็นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็วดั่งใจ ในบริเวณใกล้กัน ยังมี เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรง                                  ข้ามกับเจดีย์ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วยจะบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก และผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน ถือได้ว่าเป็นเทพที่ให้                                        แต่พรและความโชคดีแก่ทุกๆคนที่มาขอพร นำท่านเดินเลือกช้อปปิ้งที่ ตลาดโบฉกอองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น                                              ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรือ                                                อัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) หมายเหตุ: ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทร์ นำท่านขึ้นนมัสการเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่เมืองประเทศพม่า                                                  อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขาร                                                      ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชร, พลอย, อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดการขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองนิยมไปนั่งสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานและกราบขอพรต่อมหา                                                              เจดีย์ณลานสัมฤทธิผลหรือ“ลานอธิษฐาน”จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบจากนั้นไหว้และรดน้ำพระและเทวดาประจำวันเกิดของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัด                                                                ตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
ค่ำ                 รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร Western Park พิเศษเมนู สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
                    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 


วันที่สอง          ย่างกุ้ง– พุกาม


05.00 น.        Check out ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่สนามบิน บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
07.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองพุกามโดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-242
08.20 น.        ถึงสนามบินยองอู เมืองพุกาม (Bagan) ผ่านขั้นตอนรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                    นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) คือเจดีย์สีทององค์ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของพุกาม เป็น1 ใน 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ที่ต้องมาเยือนสักครั้งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ และกลายเป็นต้นแบบของเจดีย์พม่าในยุคต่อ ๆ มา สร้าง                            ขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นำท่านเข้าชม วัดอนันดา (Ananda Temple)                                ด้วยความใหญ่โตของ “อานันทเจดีย์” สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นเจดีย์ทีสวยที่สุดของพุกามสร้างเสร็จเมื่อปี 1091ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผัง                                          เหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Art Bagan
                    ชม วิหารติโลมินโลเป็นวัดสูงถึง46ม. ฐานยาวเท่ากันทั้ง4ทิศ ขนาด 46 ม. ทั้ง 4 ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐาน ชั้นแรกและชั้นสองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ สามารถเดินถ่ายรูปและชมความงามรอบๆองค์ได้ ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่า                            แก่กับลวดลายปูนปั้นประณีตสวยงาม สร้างโดยพระเจ้าติโลมิโลเมื่อปีพ.ศ.1761ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก ชม วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด                                  ในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาปด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา นำท่านเข้าชม วิหารสัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง                                            พุกาม มีความสูงถึง 67เมตร สร้างในยุคกลางของพุกาม ด้านในแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นบนสุดใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก แต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้เพียงชั้นล่างเท่านั้น ชม เจดีย์ชเวชันดอ (Shwesandew Pagoda) เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดย                                                 กษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์แห่งอาณาจักรพุกามนอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่า เจดีย์กาเนชา                                                                 (GaneshaPogada) เจดีย์ชเวชันดอนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามยามอาทิตย์อัสดงจะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอกร้านอาหารนันดา เมืองพุกาม
                     เข้าสู่โรงแรมที่พัก (พักที่เมืองพุกาม)  


วันที่สาม          พุกาม –มัณฑะเลย์


06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองพุกาม
09.35 น.        ออกเดินทาง สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-705
10.05 น.        เดินทางถึง สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ผ่านขั้นตอนรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                    เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (Amapura) “เมืองแห่งผู้เป็นอมตะ” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นำท่านชม สะพานอูเบียน สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดใน                             โลกสะพานแห่งนี้ทอดข้ามผ่านทะเลสาบตองตะมาน พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า “อูเบียน”เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว ยาวถึง 2                                     กิโลเมตร  ร่วมทำบุญณวัดมหากันดายงเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่ามีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คนและมีพระภิกษุจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นฯลฯมาบวชเรียนด้วยวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระ                                        ธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุดด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาจองคิวกันนำภัตตาหารมาถวายพระไม่เว้นแต่ละวัน
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง 2
บ่าย               เที่ยวชม พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) เป็นพระราชวังทำมาจากไม้สักทั้งหลัง ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเอเชีย โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ)                              เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษนำท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda )จุดเด่นของวัดแห่                                คือ“เจดีย์มหาโลกมารชิน”ซึ่งจำลองรูปแบบมาจาก เจดีย์ชเวซิกองของเมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า และเป็น สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งที่5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์                                  และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่าเป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมวัดชเวนันต่อ(Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวงสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้                                        หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบันเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อและสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) เป็นภู                                             เขาศักดิ๋สิทธิ์อยู่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปต่างๆ วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธรูปชเวยัตดอว์จนถึงยอดเขาเป็นที่ตั้งของ วิหารซูตองพญาประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศ ที่ชาวพม่าให้ความเคารพ                                                  มากมาย บนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้เกือบทั้งเมืองให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Golden Duck Mandalay
                    เข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่              มัณฑะเลย์– เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล


03.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1784โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่ นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน                             5แห่งของพม่า เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” พร้อมทั้งเข้าร่วม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ                                 โรงแรมที่พัก
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    Check out จากโรงแรม ออกเดินทางสู่สนานมบินเมืองมัณฑะเลย์
10.20 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-706
10.55 น.        เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ (Heho Airport) ผ่านขั้นตอนรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                    จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองยองชเว
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหาร Hupin Restaurant
บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านลงเรือยนต์ (ลำละ 5-6 ท่าน) เพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล (บนเรือมีชูชีพให้ทุกท่าน) ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพม่า เนื้อที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่ประมาณ 80,000                            คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 30 แห่ง ชมวิถีชีวิตกลางลำน้ำของชาวอินทา ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่มานานนับร้อยปี มีอาชีพทำเกษตรกรรม และทำการประมง ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดเหมือน ชาวอินทาจะยืนบนเรือแจวล่องไปกลางลำน้ำโดยใช้ขาข้างถนัดพาย                              เรือแทนมือ โดยในมือจะถือสุ่มหรือฉมวกไว้ตลอดเวลา ชม หมู่บ้านอินปอขอมซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอจากใยบัว เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอินทา ชมการสาธิตวิธีการทอผ้าและให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้า                                  ใยบัว เดินทางสู่ วัดพองดอว์อู (PhaungDawOo Pagoda) นำท่านนมัสการ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์  อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม. แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม  6                                        เท่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดง๊ะเพจอง (NgaPhekyanng Monastery) เป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดงอุโบสถสร้างด้วยเสาไม้สักถึง  654  ต้น เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก
                    เข้าสู่โรงแรมที่พัก (เมืองทะเลสาบอินเล)


 วันที่ห้า            ทะเลสาบอินเล– เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
09.25 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-217
10.35 น.        เดินทางถึงสนามบิน เมืองย่างกุ้ง ผ่านขั้นตอนการรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหาร Ten Mile Restaurant
บ่าย               จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึ่งมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108ประการและพระบาทซ้อนกันเป็นศิลปะที่แตกต่างกับไทย จากนั้นนำท่าน ชม วัดงาทัต                             จี (NgaHtatGyi ) วัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจาก                                          พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
14.25 น.        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
17.25น.         ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ UB017
19.20 น.        เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

***สิ้นสุดการบริการ***