เดลี อัครา ทัชมาฮาล 4วัน 3คืน

เดลี อัครา ทัชมาฮาล 4วัน 3คืน
โดยสายการบิน Vistara Airlines
ราคา : เริ่มต้นที่ 19,991 บาท
เดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลี


12.00 น.          คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vistara Airlines เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.

15.15 น.          ออกเดินทาง สู่เดลี โดยสายการบินVistara Airlines เที่ยวบินที่ UK122
17.55 น.          ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเดลี  เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (เวลาที่อินเดียช้ากว่าเมืองไทย  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ                  รับประทานอาหาร
                      นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (เมืองเดลี) 


วันที่สอง          เดลี –อัครา


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                    นำท่านเข้าชม วัดอักชาร์ดัม (Akshardham Temple) ได้ชื่อว่าเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดยกินเนสส์บุ๊คเมื่อปีค.ศ. 2007 แม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการตามรูปแบบโบราณของอินเดียโดยใช้เทคโนโลยีแบบ                            ดั้งเดิมที่ใช้หินทรายในการก่อสร้างไม่ใช้โครงสร้างโลหะแต่อย่างใดที่นี่สะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมของอินเดียทั้งยังให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับมรดกและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของชาวฮินดู“Akshardham” หมายถึงที่อยู่ของเทพเจ้า                                สูงสุดวัดสร้างขึ้นจากหินสีชมพูและหินอ่อนสีขาวซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความบริสุทธิ์และความสงบสันติ นำท่านชมอินเดียเกท (INDIA GATE) ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน                                                สงครามโลกครั้งที่ 1 และมีการสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย ชมวัดลักษมีนารายณ์ (Lakshmi Narayan Temple) สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2481เพื่อบูชาพระนารายณ์ (พระผู้พิทักษ์โลก) และพระลักษมี (เทพแห่งความ                                          มั่งคั่ง) เป็นที่ซึ่งคนอินเดียและคนต่างชาติที่นับถือเทพเจ้าทั้งสององค์นิยมไปกราบไหว้ขอพรซึ่งเชื่อว่าจะทรงบันดาลให้สมความปรารถนา นอกจากเทวรูปสำคัญ2 องค์ดังกล่าวแล้วในบริเวณวัดที่สร้างอย่างงดงามยังมีเทวรูปตามความเชื่อของฮินดูอีก                                              หลายองค์เช่นพระกฤษณะและพระพิฆเนศสำหรับพระพิฆเนศเป็นที่นิยมว่าศักดิ์สิทธิ์มากคนไทยที่มาเยี่ยมมักจะไปกราบขอพรให้ทำกิจการต่างๆสำเร็จและเล่ากันว่าได้รับพรตามความมุ่งหมาย
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              นำคณะเดินทางสู่เมืองอัครา (Agra)เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983(ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ
                    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (เมืองอัครา)


วันที่สาม          อัครา–เดลี


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                    นำท่านชมทัชมาฮาล (TajMahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของ “กษัตริย์ซา                              จาร์ฮาล” ต่อ “พระมเหสีมุมตัส มาฮาล” ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น ชม อัคราฟอร์ท (Agra Fort) พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่                                    ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์  ที่นี่ยังเป็นที่                                    คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เป็นของฝากที่ระลึก
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่เดลี เมืองเดลีเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากรกว่าสิบล้านคนมีพื้นที่1,500 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็นเขตเดลีเก่า (ซาร์จฮานาบาด) กับนิวเดลีใหม่ (นิวเดลี) (ระยะทาง                               ประมาณ 213 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ
                   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (เมืองเดลี) 


วันที่สี่              เดลี – กรุงเทพฯ


เช้า               รับประทานอาหารเช้า
                    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
08.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินVistara Airlines เที่ยวบินที่ UK121
14.15 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

** สิ้นสุดการบริการ **