แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ พาฮาลแกม เดลลี ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ พาฮาลแกม เดลลี ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน
โดยสายการบิน Spice Jet Airline
ราคา : เริ่มต้นที่ 25,999 บาท
เดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     

     


วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลลี - ศรีนาคาร์


01.00 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 4 – 5 แถว E สายการบิน Spice Jet Airline เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
03.35 น.     ออกเดินทาง สู่ เดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spice Jet Airline เที่ยวบินที่ SG88 (ใช้เวลาเดินทาง 4ชั่วโมง 5นาที) 
06.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย (เวลาจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั้วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
                 รับประทานอาหารเช้า Box Set
10.25 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคาร์ โดยสายการบิน Spice Jet Airline เที่ยวบิน SG104
11.55 น.     เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์ เมืองหลวงฤดูร้อนของแคว้นจามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบ ตั้งอยู่ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี นำท่านเดินทางโดยรถ TEMPO (คันละ 10                           ท่าน) ออกเดินทางสู่ที่พัก Royal House Boat
บ่าย           รับประทานอาหารกลางวัน ณ Royal House Boat
                 นำท่านลงเรือชิคารา (นั่งลำละ 4ท่าน และใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) สู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้าและชาวสวนผัก ที่                         พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ
ค่ำ             นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Royal House Boat
                 รับประทานอาหารค่ำ ณ Royal House Boat
                 หลังรับประทานอาหารให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย


วันที่สอง    ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์


เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ Royal House Boat
08.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่                       หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่                           เมืองพาฮาลแกม
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 หลังรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ พาฮาลแกม ท่านจะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ ว่ากันว่าเกสรของหญ้าฝรั้นมี                           สรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ ทุ่งนา ทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มาหลายเรื่อง หลังจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบ                             กันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาว แคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับ                                   ท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้า 800 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคาร์ นำท่านชมสวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา                                     แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรัก                                           สร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี น้ำพุภายในสวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี้ บางต้นมีอายุกว่า                                                 300-400 ปี
ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ Royal House Boat 
                 หลังรับประทานอาหารให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย


วันที่สาม    ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์ 


เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ Royal House Boat
                หลังรับประทานอาหารออกเดินทางสู่กุลมาร์ค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ( อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร ) เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไป                        ด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมืองฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย          นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าไฟฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ทีเมือง จัมมู ในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนบนยอดเขากุลมาร์คนี้ ให้เวลา                          อิสระท่าน (ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลากเลื่อน และ สกีให้เล่นอีกเช่นกัน หรือ จะขึ้นเคเบิลคาร์ ไปเฟส 2 ก็ได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม) ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง                            กลับสู่ศรีนาคาร์ 
ค่ำ            นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal House Boat
                รับประทานอาหาร ณ Royal House Boat 
                หลังรับประทานอาหารให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย


วันที่สี่       ศรีนาคาร์ –เดลี – อัครา 


เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ Royal House Boat
                 หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคาร์
12.30 น.     ออกเดินทางสู่เดลี โดยสายการบิน Spice Jet Airline เที่ยวบิน SG939
14.00 น.     เดินทางถึงสนามบินเดลี
                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ยังเป็นที่ตั้งของป้อมอักรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983                             (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
                 พักค้างคืนที่อัครา


วันที่ห้า      อัครา – เดลี


05.45 น.     นำท่านชม พระอาทิตย์ขึ้น ที่ ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่                           ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น
08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
                 นำท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง                           อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย           นำท่านเดินทางกลับสู่ เดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เปรียบเทียบศิลปะการก่อสร้างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม. 
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                 หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
21.10 น.     ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Spice Jet Airline เที่ยวบินที่ SG87


วันที่หก      สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 


 02.45 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ...........


หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ