หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)
ราคา : เริ่มต้นที่ 13,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - เมษายน 2563
หมายเหตุ : 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
    

      


วันแรก        กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี - ตลาดมืด


08.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (QV) ออกชื่อกรุ๊ปในนาม “สบายดี เมืองลาว“
10.25 น.      นำท่านออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airline เที่ยวบินที่QV 634
12.05 น.      เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
บ่าย             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                   เข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหา                             ชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูป                                 ศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่จากนั้น นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้                                   หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัว                                                   สี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระ                                                   บาง ได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยามเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ
ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น ณร้านอาหาร
                   หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***
                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า***


วันที่สอง      ตักบาตร – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – วังเวียง


05.00 น.      ตื่นเช้าซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคม                           อันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา                                 กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้ง                                   และลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน                                       หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่                                       ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ                                             พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้ง                                                       ใหญ่ ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน โดยแวะ                                                       ช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมี                                                               การสาธิตให้ท่านชมด้วย
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย             หลังอาหารนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้                             ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวแวะจิบน้ำชา-กาแฟ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณร้านอาหาร
                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thaveesouk Hotel 3 ดาว หรือ เทียบเท่า***

 


วันที่สาม      วังเวียง – เวียงจันทน์ – ส่งสนามบิน – กรุงเทพฯ


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                    หลังอาหารออกเดินทางไปยัง เวียงจันทน์ ระยะทางโดยประมาณ 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองเวียงจันทน์)
                    นำท่านชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว สักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง                            ของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกๆปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่ม ดอก ไม้และปราสาทผึ้ง                                  ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียงจันทน์
18.40 น.       ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ QV 445
19.40 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ

                                                                                                                                                                           ***สิ้นสุดการบริการ***