พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 4วัน 3คืน

พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 4วัน 3คืน
โดยสายการบิน Lanmei Airlines (LQ) 
ราคา : เริ่มต้นที่ 10,500 บาท
เดินทาง : วันนี้ - ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : คณะ 6 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
    

วันแรก            กรุงเทพฯ – เสียมราฐ - องค์เจ๊ก องค์จอม

11.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Lanmei Airlines (LQ)
12.00 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ โดยสายการบิน Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ LQ 671 (VIA PNH)
15.45 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเสียมราฐ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ให้การต้อนรับท่าน
17.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ องค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dinata Angkor Boutique *** หรือเทียบเท่า (เมืองเสียมราฐ)

วันที่สอง          ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด - ชมโชว์ รำอัปสรา   

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.     เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็กๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า“รัตนะชาติแห่งศิลปะขอม”ความ                         เพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชมปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ใน                                 ศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียก                               กว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทยเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่น                                       ศิลา เพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย           นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่                       ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูก                               สลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง                                       ปราสาทพิมานอากาศ
15.30 น.     ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็น                           อย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโรงแรม Dinata Angkor Boutique *** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          เสียมราฐ พนมเปญ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา 

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
06.30 น.     เดินทางสู่สนามบินเมืองเสียมราฐ
08.15 น.     ออกเดินทางกลับสู่ พนมเปญ โดยสายการบินLanmei Airlines เที่ยวบินที่ LQ 670
09.00 น.     เดินทางถึงสนามบินพนมเปญ
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
13.00 น.     นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา ประทับใจตั้งแต่ตัวอาคารด้านนอกและจะยิ่งตื่นตะลึงกับความงามของศิลปวัตถุล้ำค่า โดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงามราวองค์เทพมาประทับยืนอยู่เบื้องหน้าเรา ผู้รักในศิลปวัฒนธรรมจะพลาดไม่                         ได้โดยเด็ดขาด จากนั้นเยี่ยมชมพระราชวังเขมรินทร์ สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรบริเวณริมแม่น้ำโตนเลสาบโดยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสโดยใช้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุนับจากเสด็จกลับกรุงพนมเปญเมื่อปี 1992 ชมวัดพระแก้ว ซึ่ง                               ชาวเขมรเรียกว่า วัดเจดีย์เงิน เพื่อนมัสการพระแก้วมรกต สร้างขึ้นตามแบบพระแก้วมรกตของไทยแต่ที่นี่จะใช้แก้วหล่อเป็นองค์พระและที่น่าทึ่งมากคือพื้นภายในพระอุโบสถปูลาดด้วยกระเบื้องที่ทำจากแผ่นเงินแท้ๆ กว่า 5,000 แผ่นมีน้ำหนักรวมกันถึง 5 ตัน                                 ชมมณฑปพระพุทธบาทชมอนุสาวรีย์ของพระราชบิดาของเจ้าสีหนุชมจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ในพระระเบียงรอบพระอุโบสถและที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือชมวัวหมอบขนาดเท่าจริงซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของวัดนี้มีอายุมากกว่า 1,000 ปี
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักSamnangLaor Phnom Penh Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่              พนมเปญ กรุงเทพฯ

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.     เดินทางสู่สนามบินพนมเปญ
10.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ LQ 670
11.10 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ...