เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (LQ)

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Lanmei Airlines (LQ) 
ราคา : เริ่มต้นที่ 7,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : คณะ 6 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
    

วันแรก            กรุงเทพฯ – เสียมราฐ - องค์เจ๊ก องค์จอม

10.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Lanmei Airlines (LQ)
12.00 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐ โดยสายการบิน Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ LQ 671 (VIA PNH)
15.45 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเสียมราฐ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ให้การต้อนรับท่าน
17.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ องค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dinata Angkor Boutique *** หรือเทียบเท่า(เมืองเสียมราฐ)

วันที่สอง          ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด- ชมโชว์ รำอัปสรา 

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.        เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็กๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า“รัตนะชาติแห่งศิลปะขอม”ความ                          เพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชมปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ใน                                ศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุด                                      เรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทยเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไป                                            บนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย              นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล เดินผ่านสู่                        ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูก                                สลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวน ลานช้าง                                        ปราสาทพิมานอากาศ
15.30 น.        ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่าง                      ยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโรงแรม Dinata Angkor Boutique *** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          เสียมราฐกรุงเทพฯ

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
06.30 น.        เดินทางสู่สนามบินเมืองเสียมราฐ
08.15 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lanmei Airlines เที่ยวบินที่ LQ 670 (VIA PNH)
11.10 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...