ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
ราคา : เริ่มต้นที่ 7,900 บาท
เดินทาง : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
หมายเหตุ : 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
      
 

วันแรก       ด่านห้วยโก๋น–หงสา–เชียงแมน–หลวงพระบาง

...... น.        รับคณะที่สนามบินน่าน หรือจุดนัดพบด่านห้วยโก๋น นำท่านผ่านพิธีการข้ามแดนไทย สู่ตม.น้ำเงิน ประเทศลาว จากนั้นเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยใช้เส้นทางตัดใหม่ล่าสุด ผ่าน เมืองหงสา เมืองจอมเพรช เมืองเชียงแมน หลวงพระบาง โดยระยะทาง                                    ประมาณ 192 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ถึงสุดถนนมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงถนนเส้นนี้ร่วมสร้างโดย 2ประเทศ ได้แก่ ไทยและลาว เดินทางถึงเมืองเชียงแมน นำรถลงโป๊ะขนาดใหญ่ เพื่อข้ามแม่น้ำโขง สู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลา 10 นาที
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวิชุน
บ่าย            นำท่านเข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้า                          มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็น                                    พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ นำท่านข้ามไปฝั่งตรงข้าม เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทาง                                  ร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุมองเห็น วัดบ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุ                                    เป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัว                                          เมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยามเย็นที่นี่
ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านปากห้วยมีชัย
                  หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก
                  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พักโรงแรม Sunway Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว***

วันที่สอง     ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงซี

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น.      เดินทางสู่ ท่าเรือนำท่านลงเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้                            จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้าย เดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวง วิญญาณ ผีฟ้า ผี                                แถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิ์สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมณีวัลย์
บ่าย            ล่องเรือกลับก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็น                              ระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวถึงท่าเรือขึ้นฝั่งเปลี่ยนเป็นรถจากนั้นนำท่าน ช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้า                              มหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจาก                                      หลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้น                                      ทางเดินชมรอบๆ น้ำตก 
ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีชัยผล
                  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     ทำบุญ ตักบาตร – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนราช – วัดใหม่ –ตลาดม้ง– ด่านห้วยโก๋น

05.00 น.      ตื่นเช้ากันซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถี                            ชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.       นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา                                กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้ง                              และลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้า                                      บัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความ สงบ สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดี นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็น                                          ที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลว                                              ไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการ                                                     บูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจน                                                         ปัจจุบัน ชม วัดใหม่ เป็นวัดเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในเมื่อ พ.ศ.2346 เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาวสมัยหนึ่ง พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ กำแพงระเบียงด้านหน้าอร่ามงดงามด้วยงานรดน้ำปิดทอง เป็นเรื่องรามายณะและพระ                                                           เวสสันดรชาดก จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ผ้าไหม, เครื่องเงิน ที่ ตลาดม้ง เพื่อเป็นของฝากก่อนกลับ
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุปผา
บ่าย             หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน โดยใช้เส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
16.00 น.      เดินทางถึงด่านห้วยโก๋น จ.น่าน ส่งท่าน ณ จุดนัดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ

 

*****สิ้นสุดการบริการ*****