ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน 
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
ราคา : เริ่มต้นที่ 14,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม
    
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวกาย – น้ำตกซิลเวอร์ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ซาปา


04.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับคณะ อำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
06.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD642
08.30 น.     เดินทางถึง สนามบิน โนยไบกรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยใช้เส้นทางด่วน ฮานอย –                        ลาวกาย เป็นทางด่วนที่ยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม และเป็นทางด่วนที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีนสู่คุนหมิง ด้วยระยะทาง 245 กิโลเมตร และจำกัดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะ                               ทางประมาณ 40 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ลาวกาย)
บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) ใช้เวลาประมาณ 50 นาที โดยสองข้างทางท่านจะได้ผ่านชื่นชมซึ่งความงามแห่งขุนเขาอินโดจีน เทือกเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นภูเขาที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยความสูงกว่า 3,143 เมตร นำท่านเดินทางไปชม                                       หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนกว่า 300 ปีก่อน โดยนิยมแต่งกายเป็นโทนสีเข้มดำ หรือน้ำเงิน ให้ท่านได้เดินชมลักษณะความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวัน ชมวิธีการทำนาข้าวขั้นบันไดอันสวยงาม                           มีพื้นที่อันกว้างขวาง ผ่านชมน้ำตกประจำหมู่บ้านที่มีสถานีผลิดกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของชาวฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางไปชม น้ำตกซิลเวอร์ เป็นธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล ด้วยความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะจากหน้าผาหิน                                 สร้างความสวยงามและประทับใจยิ่ง
ค่ำ             รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                  อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านเดินชมย่านกลางเมืองซาปายามราตรี สัมผัสอีกบรรยากาศของเมืองที่ท่านจะได้เห็นชาวเขาหลากเผ่าแต่งตัวแบบเต็มยศออกมาจำหน่ายสิ้นค้า อาทิของสด จำพวกเนื้อ ปลา หมู จากนั้นก็จะเป็นร้านอาหารมี ก๋วยเตี๋ยว ข้าวเกรียบปาก                           หม้อ เป็นอาหารสไตล์พื้นเมืองเวียดนามแท้ ๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ เป็นของกำนัลฝากคนทางบ้าน เดินชมบริเวณโดยรอบ ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามและสดชื่นจากธรรมชาติชมโบสถ์คริสต์เก่าแก่ย่าน                                   ใจกลางเมือง
                 เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Sunny Sapa Hotel หรือเทียบเท่า (พักที่เมืองซาปา)

 


วันที่สอง   ซาปา - Fansipan – ฮานอย


เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
              จากนั้นนำท่านนั่งรถราง เดินทางสู่สถานีกระเช้า ฟานซีปัน เดินทางถึงสถานีกระเช้า เดินทางสู่ จุดชมวิวสูงสุดในซาปา (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ชมทัศนียภาพเมืองซาปารอบด้านรายล้อมด้วยเทือกเขาทอดยาวมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน แต่จะมียอดเขาที่โดด                      เด่นที่สุดกว่ายอดเขาอื่น ๆ คือ ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งมีความสูงถึง 3,143 เมตร
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับฮานอย
ค่ำ           รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
              นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Delight Hanoi Hotel หรือเทียบเท่า (พักที่เมืองฮานอย)

 


วันที่สาม   นิงห์บิงห์– ฮาลอง


เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
             นำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ นำท่านล่องเรือ ชมความงดงาม พร้อมทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพายชม ภูเขาหินหลายยอด ที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนมีคำกล่าวว่า ที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับเป็นฮาลองบนบกระหว่างทางให้ท่านได้                         สัมผัสกับบรรยากาศ ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาหินปูน จากนั้นเดินทางกลับฮานอย
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
             เดินทางสู่อ่าวฮาลอง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ฮาลองเบย์นั้นได้ตั้งตามนิทานปรัมปราของเวียดนามที่กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยลงมาร่อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลองก็แปลได้ความว่ามังกรร่อนลง จาก                     ความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2537 ซึ่งเปรียบเสมือนประกาศนียบัตรที่ใครเห็นต่างเชื่อถือจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่เพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ                           ระหว่างทางแวะพักชมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
             หลังอาหารให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่ตลาดไนซ์พลาซ่า (Night Market) รวมร้านสินค้าขายของที่ระลึกมากมายกว่า 100 ร้านได้อาทิเช่น สร้อยไข่มุก เรือสำเภาไม้ กระเป๋าก๊อบปี้แบรนด์เนมในราคาสุดถูก ชุดอ๋าวหญ๋าย และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้                           สนุกสนานกับการต่อรองและเลือกซื้อสินค้าสมควรแก่เวลา
             เดินทางกลับที่พัก Kenny Halong Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่เมืองฮาลอง)

 


วันที่สี่   ฮาลอง–ล่องเรือหัวมังกร–ถ้ำด่งเทียงกุง–ทะเลสาบคืนดาบ- ฮานอย-กรุงเทพฯ


เช้า         รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
              นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านลงเรือหัวมังกรชมความงามของอ่าวฮาลอง (Halong Bay) ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองคล้ายๆ กับอ่าวพังงาหรือเกาะต่างๆ ในท้องทะเลกระบี่ แต่มากมายมหาศาลไปด้วยจำนวนเกาะซึ่งมีกว่า 1,900 เกาะโดยมีเกาะรูปร่างต่างๆ อาทิ                    เช่น เกาะไก่ชน เกาะแมว ฯลฯ ชมถ้ำด่งเทียนกุง (ThienCung cave) ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ตระการตายิ่งนัก หากสังเกตและจินตนาการต่างๆ จะเห็นหินเหล่านี้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ อีกมากมายตามแต่จะจินตนาการ
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล) พร้อมชมวิวของอ่าวอาลอง
บ่าย        นำท่านกลับท่าเรือเพื่อเดินทางสู่ฮานอย ระหว่างทางกลับให้ท่านแวะพักทำกิจส่วนตัว และซื้อสินค้าที่ระลึกอาทิเช่น ตุ๊กตาไม้ เซรามิก ผ้าไหม เครื่องเงิน งานหัตถกรรมหยก หรือขนม ชา กาแฟเวียดนาม ต่างๆ
17.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
20.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645
22.40 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....

 

*****************************