สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย เนปาล 7วัน 6คืน

นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย เนปาล 7วัน 6คืน
โดยสายการบิน Indigo Airlines
ราคา : เริ่มต้นที่ 25,800 บาท
เดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
      

 


วันแรก           กรุงเทพฯ – พาราณสี


03.00 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Indigo Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100
ml.
06.35 น.       ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ 6E098
08.45 น.       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองพาราณสี เมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล นำท่านเดิน                           ทางสู่สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1ใน4แห่งของชาวพุทธ) ตั้งห่างจากเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู ไปทางเหนือราว 9 กิโลเมตร อยู่ในรัฐอุตดรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป                             ในสมัยพุทธกาล ชมธัมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดเนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูปเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจะธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่ในวันเพ็ญขึ้น                                   15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถมีจารึกว่าที่แห่งนี้มีพระอยู่ประจำ 1,500 รูป มีพระสถูปสูงประมาณ 100 เมตร มีเสาศิลาจารึกรูปหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือ                                             พระปางปฐมเทศนาที่นี่ได้รับการบูรณะโดย ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ชาวศรีลังกา และ จากนนั้นก็ได้รับการบูรณะจากรัฐบาลอินเดียเรื่อยมา ทำให้สารนาถแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญที่สำคัญแห่ง                                       หนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              เดินทางกลับสู่เมืองพาราณสี นำท่านล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมวิธีชีวิตริมแม่น้ำคงคา พร้อมอธิฐานขอขมาต่อพระแม่คงคาจากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                        พักค้างคืนที่เมืองพาราณสี


วันที่สอง          พาราณสี –คยา    


เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
07.00 น.       นำท่านเดินทางสู่พุทธคยาเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้                         เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลกใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน
                   ถึงพุทธคยานำท่านชม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยามหาสถูปเจดีย์พุทธคยาสถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์                           ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานงคือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์เป็นเวลา 7 สัปดาห์ กราบ                                      นมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้สวดมนต์ นั่งสมาธิใต้ต้นศรมหาโพธิ์ตามอัธยาศัย
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                    พักค้างคืนที่พุทธคยา


วันที่สาม          คยา– ราชคฤห์– นาลันทา


 เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                     เดินทางสู่เมืองราชคฤห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราชคฤห์เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระ                           สาวกปรากฏอยู่มากมายนำท่านขึ้นสู่เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ กุฏิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์, ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ ชมวัดอัมพวันของหมอชี                                วกโกมารภัจน์ท่านเป็นหมอรักษาพระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากภคันทลาพาธ (โรคริดสีดวงทวาร) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวง และได้รับพระราชทานสวนมะม่วง แต่ต่อมาหมอชีวกก็ได้ถวายสวนนี้ให้พระพุทธเจ้า                                    และพระสาวกทั้งหลาย และได้ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์อีกด้วย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย               ชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา อยู่ห่างจากเมืองราชคฤห์ประมาณ 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที นำท่านสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                      พักค้างคืนที่นาลันทา

 


วันที่สี่             ราชคฤห์–ไวสาลี – กุสินารา


 เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                     เดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ถึงเมืองไวสาลี นำท่านชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหิน                                 พระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2,300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์เมืองเวสาลี                                 สถานที่ ๆ พระพุทธองค์ทรงทำการปลงพระชนมายุสังขารการปลงพระชนมายุสังขาร ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขึ้นในวันมาฆบูชา ณ กูฏคารศาลา ป่ามหาวัน เมื่อมีพระชมมายุได้ 80 พรรษา ซึ่ง ณ เวลานั้น ทรงได้                                     ตรัสรู้แล้วเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนมานานถึง 45 ปีแล้ว ก็ได้ทรงตั้งพระทัยว่า "นับแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือน ตถาคตจักดับขันธปรินิพพาน" การปลงอายุสังขารมีขึ้น ณ ร่มพฤกษาแห่งหนึ่งในปาวาลเจดีย์ แขวงเมืองไพสาลี
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมัลละ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                      พักค้างคืนที่กุสินารา

 


วันที่ห้า            กุสินารา –ลุมพินี (เนปาล)


เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                    นำท่านชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยานนมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้าน                          หลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชม วัดไทยกุสินารา หรือวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มก่อสร้างมา                                  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ราว 14 ไร่ (6 เอเคอร์) ตั้งอยู่บริเวณกุสินารา อยู่ห่างจากสาลวโนทยานสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า ประมาณ 500 เมตรปัจจุบันมีพระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆ์ตั้งอยู่                                    กึ่งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า ประมาณ 500 เมตร และห่างจากมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              เดินทางสู่เมืองลุมพินีใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง(ผ่านด่านชายแดนโสโนรี)สถานที่นี้เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา                        แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                     พักค้างคืนที่ลุมพินี


วันที่หก           ลุมพินี– พาราณสี


เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
                    นำท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมา                                รสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยืน มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆ พระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่ ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุง                                  กบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมณ์ 5 บรรทัด
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              เดินทางสู่ เมืองพาราณสีใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนอินเดีย – เนปาล อีกครั้งหนึ่ง)เมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล เป็นดินแดนแห่งการ                                แสวงบุญชำระบาป มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                     พักค้างคืนที่พาราณสี

 


วันที่เจ็ด           พาราณสี – กรุงเทพฯ


เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร           
                    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินพาราณสี
11.40 น.        ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Indigo Airlines เที่ยวบินที่ 6E097
16.40 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจ

*********************    สิ้นสุดบริการ   **********************

 หมายเหตุ:   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูค้าเป็นสำคัญ