ย่างกุ้ง อินเล 3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง ทะเลสาบอินเล 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)

ราคา : เริ่มต้นที่ 18,881 บาท
เดินทาง : วันนี้ - กันยายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม
      

                    


วันแรก            กรุงเทพฯย่างกุ้งเฮโฮ


08.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์ Myanmar National Airlines สายการบิน Myanmar National Airlines
11.00 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้งโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB020
11.55 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดงกรุงย่างกุ้ง (Yangon International Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร
15.45 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดย สายการบินMann Yadanarpon Airlines เที่ยวบินที่7Y 241
16.50 น.        เดินทางถึง สนามบินเฮโฮ (Heho)
ค่ำ                นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hu Pin Hotel (Nyaung Shwe) หรือระดับเทียบเท่า
                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 


วันที่สอง          ทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านอินปอขอม – วัดพองดอว์อู – วัดง๊ะเพจอง


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                    นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านลงเรือยนต์ (ลำละ 5-6 ท่าน) เพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล (บนเรือมีชูชีพให้ทุกท่าน) ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพม่า  เนื้อที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่ประมาณ 80,000 คน ที่                          อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 30 แห่ง  ชมวิถีชีวิตกลางลำน้ำของชาวอินทา ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่มานานนับร้อยปี มีอาชีพทำเกษตรกรรม และทำการประมง ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดเหมือน ชาวอินทาจะยืนบนเรือแจวล่องไปกลางลำน้ำโดยใช้ขาข้างถนัดพายเรือแทน                              มือ โดยในมือจะถือสุ่มหรือฉมวกไว้ตลอดเวลา
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย              ชม หมู่บ้านอินปอขอม ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอจากใยบัว เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอินทา ชมการสาธิตวิธีการทอผ้าและให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว เดินทางสู่ วัดพองดอว์อู (Phaung Daw Oo Pagoda)                                นำท่านนมัสการ พระบัวเข็ม  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์  อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม. แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม  6 เท่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดง๊ะเพจอง (Nga  Phekyanng                                  Monastery) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดงอุโบสถสร้างด้วยเสาไม้สักถึง  654  ต้น เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก
                    เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hu Pin Hotel (Nyaung Shwe) หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่สาม         เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
10.10 น.        เดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Mann Yadanarpon Airlines เที่ยวบินที่ 7Y 131
11.20 น.        เดินทางถึงสนามบินย่างกุ้ง
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นำท่านขึ้นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่  เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ ชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน                         จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วย     แผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ                                 พระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลา                                   โถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้                                      เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
17.25 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินMyanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB017
19.20 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม