เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน

เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน
โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)
ราคา : เริ่มต้นที่ 12,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - เมษายน 2563
หมายเหตุ : 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
    

    


วันแรก       กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วังเวียง - ถ้ำปูคำ


07.30 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (QV) ออกชื่อกรุ๊ปในนาม “สบายดี เมืองลาว“
09.35 น.     นำท่านออกเดินสู่ เวียงจันทน์ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV442
10.55 น.     เดินทางถึง สนามบินเวียงจันทน์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย            หลังรับประทานอาหารกลางวัน เป็นที่เรียบร้อย นำท่านออกเดินทางขึ้นเหนือสู่ เมืองวังเวียง (ห่างจากเวียงจันทน์ 156 กม.) วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยงของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขา                       สูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว นำท่านเที่ยวชม ถ้ำปูคำ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ                             ภายในถ้ำปูคำ จะพบหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดี หรือมีบุญ เพราะน้อยคนที่จะได้เห็นปูคำ จะได้เห็นก็ช่วงวันสงกรานต์ครูบาจะอันเชิญปูคำให้นักท่องเที่ยว หรือชาวบ้านได้เห็น                                   หลังจากนั้นสามวันก็จะนำปูคำกลับไปในถ้ำอย่างเดิม ด้านหน้าถ้ำเป็นบริเวณลำน้ำหรือที่เรียกว่า  Blue Lagoon ลำน้ำสีเขียวมรกต ใส สะอาด และมีที่นั่งพัก สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Thaveesouk /  Thavonesouk หรือ เทียบเท่า
                 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติยามเย็นที่ริมน้ำซอง ขณะที่แสงสีสุดท้ายของพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า ทาบทอทิวเขาสูงสลับซับซ้อนที่ท้ายเมืองวังเวียง ซึ่งเป็นภาพอันงดงามมาก ** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย **


วันที่สอง     วังเวียง – เวียงจันทน์  - ถ้ำจัง – ประตูชัย – Night Market
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
                นำท่านชมความสวยงามของ ถ้ำจัง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามที่สุดของเมืองวังเวียง ภายในถ้ำท่านจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่สวยงามของหินงอกหินย้อย และแสงระยิบระยับเป็นประกาย จากหินงอกหินย้อย และสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายในแบบที่ ธรรมชาติสร้างสรรค์                      มาจนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับ สู่เวียงจันทน์ ระหว่างทางสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                 จากนั้นชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม 
                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sengtawan หรือ เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
                 หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเวียงจันทน์ 
                 นำท่านเที่ยวชม  Night Market  แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านกลับเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  **
 

วันที่สาม    วัดสีเมือง – หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
                นำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ถือเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเวียงจันทน์นับถือมาก และมักจะมาบนบานสานกล่าวเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนา ชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญ                        มาจาก จ.เชียงใหม่  ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
                นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร นำท่าน ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดเช้า ให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมายนานาชนิดที่นำเข้ามาจากประเทศจีน                        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียงจันทน์
18.40 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445
19.40 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ