หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

กรุงเทพฯ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)
ราคา : เริ่มต้นที่ 12,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - เมษายน 2563
หมายเหตุ : 8ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทันที

ดาวน์โหลดโปรแกรม
     

                                                     

วันแรก        กรุงเทพฯ  - หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - พระธาตุภูษี - ไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
08.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (QV) ออกชื่อกรุ๊ปในนาม “สบายดี หลวงพระบาง“
10.25 น.      นำท่านออกเดินสู่หลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airline เที่ยวบินที่ QV 634
12.05 น.      เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง 
บ่าย             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                  นำท่านเข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้า                          มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็น                                      พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่นำท่านข้ามไปฝั่งตรงข้าม เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่น                                ด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุมองเห็น วัดบ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็น                                      ทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมือง                                        หลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยามเย็นที่นี่ 
ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
                  ให้ท่านได้เดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก 
                  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมSunway Hotel LPQ*** หรือเทียบเท่า
 

วันที่สอง       ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่ –วัดวิชุนราช - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี        (B/L/D)
เช้าตรู่          ตื่นเช้ากันซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                  นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา                                  กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง จากนั้นเข้าชม วัดใหม่ เป็นวัดเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในเมื่อ พ.ศ.2346 เคยเป็นที่ประทับของ                              สมเด็จพระสังฆราชของลาวสมัยหนึ่ง พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ กำแพงระเบียงด้านหน้าอร่ามงดงามด้วยงานรดน้ำปิดทอง เป็นเรื่องรามายณะและพระเวสสันดรชาดก 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                  นำท่าน ช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า จากนั้นนำเดินทางผ่าน                              หมู่บ้านชนบท ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้น                              เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
                  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมSunway Hotel LPQ*** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม        หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                    ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 
07.40 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV633
09.40 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ


**สิ้นสุดการบริการ**