เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน

ปอยเปต เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน
โดยรถปรับอากาศ
ราคา : เริ่มต้นที่ 6,900 บาท
เดินทาง : วันนี้ - มกราคม 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
      

                
 

วันแรก             กรุงเทพฯ - จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) - ปอยเปต ศรีโสภณ โตนเลสาป

05.00 น.        พร้อมกันบริเวณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.วิภาวดี (ข้าง สโมสรทหารบก ตรงข้ามกับ ม.หอการค้า) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารว่างรับประทานได้ที่ปั้ม

06.00 น.        ออกเดินทาง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่านชายแดน ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต

08.00 น.        เดินทางถึง ตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้การต้อนรับท่านที่ฝั่งกัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chum  Nobaray

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบประมาณ 12 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดเอเชีย เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ โตนเลสาบล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาว

                    ประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Red Crub

                     พักที่ Siemreap Ever Green หรือเทียบเท่า **

 

 

วันที่สอง          ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด- ชมโชว์รำอัปสรา

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น.        เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่ารัตนชาติ                               แห่งศิลปะขอมให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนชม ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ใน                                ศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้น                                  ที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของราก                                        ไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tropical
บ่าย              ชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และ                                จักรวาล เดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง                                ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนั่งรถชมกลุ่ม                                          ปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวนลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7ของโลกปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่น                                          องค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม
                     พักที่ Siemreap Ever Green หรือเทียบเท่า ***

วันที่สาม          ตลาดเมืองเสียมราฐ- เสียมราฐ ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.        นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่                              ระลึกต่างๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันโตนเลสาบ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต
15.00 น.        นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด จนได้เวลาพอสมควร
17.00 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น.        เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ ณ จุดนัดพบ โดยสวัสดิ์ภาพ.....

(สิ้นสุดการบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่าน)