ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)
ราคา : เริ่มต้นที่ 11,991 บาท
เดินทาง : วันนี้ - กันยายน 2562

ดาวน์โหลดโปรแกรม
         

                                  

                                                                                                                                                      

วันแรก            กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง


09.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 5 เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสาร สัมภาระ ให้แก่ท่านและคณะ
11.00 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง เที่ยวบินที่ UB020 (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าเมืองไทย 30นาที)
11.55 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดงกรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภารมะเป็นที่เรียบร้อย จะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยให้การต้อนรับท่านและคณะ
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Ten Mile
                    จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึ่งมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันเป็นศิลปะที่แตกต่างกับไทย นำท่านขึ้นนมัสการ พระ                           มหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ ชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอ                                พรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน                                      แปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วย                                          หลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็                                          ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
                     จากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก Hotel 99 หรือเทียบเท่า ***
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร


วันที่สอง          ย่างกุ้งหงสาวดี – พระธาตุอินแขวน


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                    นำท่านเข้าชม เจดีย์โบตะทาวน์(Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ให้กำลังทหารมาเฝ้าไว้ แต่เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ เจดีย์องค์เดิมนั้นได้พังทลาย                          ลงมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรใน ค.ศ. 1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปทองคำ เงิน และสำริด อีกราว 700องค์ และจารึกดินเผา อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันได้นำมาจัดแสดงไว้ให้ชมบางส่วนเท่านั้น เป็นนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง 40 เมตร ข้างในกลวง มี                              งานประดับด้วยกระจกสีที่ประณีตสวยงาม ผนังด้านในเจาะเป็นช่องคูหาเล็กๆ ไว้สำหรับนั่งสมาธิ ด้านตัววัดแยกออกมาให้ท่านได้สักการะ เทพทันใจ เป็นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็วดั่งใจ ชม พระพุทธรูปหยกขาว(White jade Buddha) สร้างจากหินหยก                                  ก้อนใหญ่นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ มีความงดงามยิ่ง และ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ให้ท่านได้สักการะ  นำท่านเดินทางออกจากกรุงย่างกุ้งสู่ เมืองหงสาวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองหงสาวดี                                                   (Hansawadee) หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ชาติพม่า
เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร Royal Test  พร้อมกุ้งแม่น้ำเผา
                    นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช                          เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่                                      มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความ                                    กล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ได้เวลาพอสมควรนำท่าเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมา แม่ทัพ                                      หน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้างใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะถึง คิมปุ่นแค้มป์เพื่อทำการเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลา                                          เดินทางสักพัก ก็ถึงจุดหยุดรถ คณะจะเดินทางต่อด้วยเท้าขึ้นสู่องค์พระธาตุบนยอดเขาหรือจะใช้บริการนั่งเสลี่ยง (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) สู่ที่พักโรงแรม Kyaitho Hotel เพื่อเก็บสัมภาระ เมื่อท่านได้เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านและ                                              คณะขึ้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยKyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาตุอินแขวน แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่าง                                                        หมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของ                                                      ปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สามารถขึ้นสักการะ พระธาตุอินแขวน ได้ตลอดทั้งคืน


วันที่สาม          พระธาตุอินทร์แขวนหงสาวดี- ย่างกุ้ง   


05.00 น         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (เจ้าหน้าที่นัดหมายที่บริเวณหน้าโรงแรมสำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน) สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่าย ราคาอาหารประมาณ 1,000–3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทำบุญ                            ตามอัธยาศัย เวลาสมควรนำท่านกลับสู่โรงแรม
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ในบรรยากาศเย็นสบายยามเช้า2
08.00 น.        นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี ระหว่างท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวนอย่างชัดเจน และเก็บไว้เป็นความประทับใจ (ใช้เวลาในการเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
10.30 น.        เมื่อท่านเดินทางถึงเมืองหงสาวดี จากนั้นเข้าชม พระราชวังบุเรงนอง(Kanbawza Thardi Palace) พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และ พระนางสุพรรณกัลยา กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็น                          เชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า                              ภายในมีห้องบรรทม พระที่นั่งผึ้ง และ พระที่นั่งสิงค์ (จำลอง) ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว(Shew Thalyang Buddha) หรือพระนอนยิ้มหวาน จัดเป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระ                                      ยาว55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของที่ระลึกจำหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็น                                          งานฝีมือไม้แกะสลักฝีมือช่างหงสาวดี เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์หอม กล่องใส่นามบัตร จานรองแก้ว และอื่นๆ อีกหลายชนิด เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Western Park พิเศษเมนู สลัดกุ้งมังกรเป็ดปักกิ่ง
                    จากนั้นนำท่านเดินเลือกช้อปปิ้ง ตลาดโบฉกอองซาน(Bogyoke Aung San) หรือตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่                                จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง                                        เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
17.25  น.       ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย  เที่ยวบินที่ UB017
19.20  น.       เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม