ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)
ราคา : เริ่มต้นที่ 12,991 บาท
เดินทาง : วันนี้ - เมษายน 2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม
        

                                  

              


วันแรก        กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – คิมปุ่นแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน


09.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินเมียนมา เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB)
11.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020 ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
11.55 น.     เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (Yangon International Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับท่านและคณะ (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
13.00 น.     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Ten Mile Restaurant
                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ (Kyaikhto) แห่งรัฐมอญผ่านเมืองหงสาวดีภาษาอังกฤษเรียกว่า Bagoหรือ Pegu ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของพม่ามาก่อน ระหว่างทางจะได้ผ่านสะพานเหล็กที่ข้ามแม่น้ำสะโตง เป็นแม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้                                 พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูก พระสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง (ใช้เวลาในการเดินทางจากหงสาวดี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) นำคณะเดินทางถึง คิมปุ่นแค้มป์เพื่อทำการเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็น                             รถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) เดินทางต่อ สู่องค์พระธาตุบนยอดเขา เข้าพักที่โรงแรม.............. เพื่อเก็บสัมภาระ นำท่านขึ้นชม เจดีย์ไจ้ทีโย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า                                   ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์                                       ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 หลังอาหารค่ำ ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน สำหรับท่านที่จะนั่งสมาธิควรเตรียมผ้าสำหรับป้องกันน้ำค้างในยามค่ำคืนด้วย ***บริเวณประตูเหล็กที่เปิดให้เฉพาะสุภาพบุรุษเข้าไปได้ จะปิดเวลา 22.00 น.


วันที่สอง      พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง


เช้าตรู่         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (นัดหมายที่บริเวณหน้าโรงแรมท่านที่ต้องการใส่บาตรถวายแด่พระธาตุ)
                 ท่านสามารถใส่บาตรถวายแด่พระธาตุฯ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระธาตุอินทร์แขวนสำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารประมาณ 1,000 – 3,000จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนประมาณ 500จ๊าตทำบุญตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา นำ                           ท่าน กลับสู่โรงแรมอิสระให้ท่านได้เตรียมพร้อมทำกิจธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง
06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวนอย่างชัดเจนและเก็บไว้เป็นความประทับใจ (ใช้เวลาในการเดินทางสู่เมืองหงสาวดีประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านไปยัง วัดไจ้คะวายเพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ                           สามเณร นับร้อยๆรูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียวสำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธาสิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ สมุด และ เครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของ ภิกษุ                                 สามเณร) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และเอก นำท่านเข้าชมพระธาตุมุเตา (ShweMawdaw) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุ                                 พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมาสักการะเจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์                                     อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้                                           เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร KyawSwa หรือที่รู้จักกันในชื่อ ร้านเจ้าสัว เสิร์ฟเมนู กุ้งแม่น้ำ น้ำพริกปาราชอง
                 นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว (ShewThalyang Buddha) หรือ พระนอนยิ้มหวาน จัดเป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระยาว 55เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ                         วางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของที่ระลึกจำหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ ไม้แกะสลักฝีมือช่างหงสาวดี เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์หอม กล่องใส่นามบัตร จานรองแก้ว และ                               อื่นๆ อีกหลายชนิด นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านขึ้นนมัสการเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อ                                   เติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชร, พลอย,                                       อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดการขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองนิยมไปนั่งสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานและกราบขอพรต่อมหาเจดีย์ณลานสัมฤทธิผลหรือ“ลานอธิษฐาน”จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบจากนั้นไหว้และ                                           รดน้ำพระและเทวดาประจำวันเกิดของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยชม“ระฆังใบใหญ่”ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์                                               แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Phai Lin Restaurant
                 เข้าสู่โรงแรมที่พัก Sule Shangri-La Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม     ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ


07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                 นำท่านเข้าชมและกราบนมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้แต่เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้มีการบูรณะใหม่จากความเสียหายใน                         สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้พบพระพุทธรูปทองคำ เงิน และสำริด อีกราว 700 องค์ และจารึกดินเผา อีกจำนวนหนึ่ง จึงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายกับเขาวงกต สีทองอร่ามอีกทั้งนำ พระเกศาธาตุ มาบรรจุในมณฑปแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย ให้ท่าน                           ได้สักการะ “เทพทันใจ” หรือ นัตโบโบยี อยู่ด้านข้างของเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพม่า จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดูแลเจดีย์ เป็นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็วดั่งใจในบริเวณใกล้กัน ยังมี เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ                                   เจดีย์ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วยจะบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก และผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน ถือได้ว่าเป็นเทพที่ให้แต่พรและ                                     ความโชคดีแก่ทุกๆ คนที่มาขอพร นำท่านเดินเลือกช้อปปิ้งที่ ตลาดโบฉกอองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร                                         เรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคา                                               สูง ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) หมายเหตุ: ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทร์
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Western Park พิเศษเมนู สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
                 จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึ่งมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันเป็นศิลปะที่แตกต่างกับไทย จากนั้นนำท่าน ชม วัดงาทัต                              จี (NgaHtatGyi) วัดนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรง                               เครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
14.25 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
17.25 น.     ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมา เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB017
19.20 น.     เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


…สิ้นสุดการบริการ…